Celem CDR jest stworzenie tak zwanej wspólnej wartości gospodarki cyfrowej dla społeczeństwa i przedsiębiorstw. Polega na wykorzystaniu szans i ograniczeniu negatywnych skutków. Dzięki zrównoważonej, cyfrowej polityce korporacyjnej firmy mogą zyskać zaufanie swoich interesariuszy. Firmy, które wcześnie rozpoznają wymagania interesariuszy i odpowiednio reagują, mają możliwość osiągnięcia strategicznych przewag konkurencyjnych oraz wyjątkowej pozycji rynkowej. Zadaniem CDR jest systematyczne analizowanie interesów społecznych, kulturalnych, ekologicznych i ekonomicznych jako wiodących wskaźników i czynników, sprzyjających możliwościom biznesowym i zagrożeniom w całym cyfrowym łańcuchu wartości. Koncepcją, która z jednej strony zakłada przeciwdziałanie zagrożeniom płynącym z postępującej cyfryzacji, z drugiej wykorzystuje jej szanse, jest cyfrowa odpowiedzialność biznesu – Corporate Digital Responsibility (CDR)

Opracowanie dokumentu dobrych praktyk w oparciu o badania pracowników i pracodawców

Opracowanie badań i raportów, dotyczących obaw Polaków przed automatyzacją i szerokim wdrożeniem sztucznej inteligencji, wypracowanie obszarów, w których obecnie CDR powinno być wdrażane w Polsce, jak również prowadzenie dialogu z pracodawcami w celu wpisania zasad CDR w polityki korporacyjne. Celem programu jest działanie na rzecz wypracowania dokumentu Dobrych Praktyk CDR (Cyfrowej Odpowiedzialności Biznesu) z pomocą ekspertów z wielu środowisk odpowiedzialnych za rozwój technologii w Polsce.

Nagradzanie dobrych praktyk w zakresie CDR i promocja dobrych wzorców CDR

Promocja dobrych praktyk w firmach i instytucjach związana z wdrażaniem Cyfrowej Odpowiedzialności Biznesu i przyznanie nagrody dla firm i instytucji pozytywnie wyróżniających się na tym polu.

Komunikacja szans i zagrożeń związanych z rozwojem technologicznym, które powinny być objęte regulacjami CDR

Promocja idei CDR skierowanej do instytucji i firm w celu budowania świadomości zagrożeń, płynących z rozwoju technologii dla przyszłego rynku pracy.

Według dra hab. Cezarego Rzymkowskiego, prof. PW, by działania związane z cyfrową odpowiedzialnością biznesu nie ograniczały się jedynie do kwestii budowania wizerunku firmy, należy podjąć kroki prawne, zmierzające do opracowania założeń do inicjatywy ustawodawczej. 

Wydaje się celowym, opracowanie w ramach projektu również założeń do inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu powołanie instytucji, (pewnego rodzaju „regulatora”), umocowanej w strukturach władzy wykonawczej, wyposażonej w możliwości przeprowadzania kontroli i nakładania sankcji karnych, w przypadkach poważnych naruszeń zasad CDR
– wyjaśnia członek Rady Ekspertów, dr hab. Cezary Rzymkowski.

Działania w ramach programu:

  • Raport opinii „CDR w Polsce”
  • Platforma internetowa, skupiająca debatę nad CDR w Polsce, doniesienia z zagranicy, wydarzenia z zakresu CDR, a także aktualności, dotyczące zagadnienia CDR
  • Debata ekspertów i ogłoszenie dokumentu Dobrych Praktyk.
  • Konkurs „Firma Odpowiedzialna Technologicznie”, w którym nagrodzone zostaną firmy, przestrzegające dobrych praktyk cyfrowych i dbające o bezpieczeństwo w sieci swoich pracowników – dbają o dane gromadzone w sieci, a także prowadzą działania edukacyjne, zwiększające świadomość na temat CDR
  • Poradnik dobrych praktyk CDR, przewodnik po dobrych praktykach CDR