Regulamin konkursu TOP CDR

Art. 1 Postanowienia wstępne

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Firma Odpowiedzialna Technologicznie” (dalej: „Konkurs”) jest Procontent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 140/46, NIP: 5252527270 (dalej: „Organizator”).

2. Konkurs organizowany jest w ramach programu TOP CDR – Digitally Responsible Company prowadzonego przez Organizatora. Organizator jest wyłącznym właścicielem marki „TOP CDR – Digitally Responsible Company”.

3. Celem Konkursu jest promocja dobrych praktyk w firmach i instytucjach związana z wdrażaniem Cyfrowej Odpowiedzialności Biznesu oraz przyznanie nagrody dla firm i instytucji pozytywnie wyróżniających się na tym polu. Przez pojęcie Cyfrowej Odpowiedzialności Biznesu należy rozumieć: wykorzystanie szans i ograniczenie negatywnych skutków postępującej cyfryzacji związanych z firmą i jej otoczeniem. Celem Cyfrowej Odpowiedzialności Biznesu jest stworzenie tak zwanej wspólnej wartości gospodarki cyfrowej dla społeczeństwa i przedsiębiorstw.

4. Na potrzeby Konkursu pod pojęciem firma (dalej: „Firma”) – rozumie się: osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także spółkę cywilną oraz oddział przedsiębiorcy zagranicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

Art. 2 Zasady uczestnictwa

1. O tytuł Firmy Odpowiedzialnej Technologicznie może ubiegać się Firma, która wdraża dobre praktyki w zakresie cyfrowej odpowiedzialności biznesu, mające wpływ na ograniczenie zagrożeń płynących z postępującej cyfryzacji oraz wykorzystanie szans związanych z zastosowaniem nowoczesnych technologii w miejscu pracy. Intencją Organizatora jest przyznanie Firmom wyróżniającym się we wskazanym zakresie tytułu „Firma Odpowiedzialna Technologicznie”.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, udostępnionego na stronie topcdr.pl („Zgłoszenie”). Zgłoszenia do konkursu można przesyłać od  26 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 roku, do godziny 24.00 czasu warszawskiego. Elementem Zgłoszenia jest wskazanie wdrożonej lub stosowanej przez tę Firmę praktyki zmierzającej do wykorzystania szans i ograniczenia negatywnych skutków postępującej cyfryzacji związanych z firmą i jej otoczeniem.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:

 • Firmy, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub inne podobne postępowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub innym kraju,
 • Firmy, które zawiesiły działalność gospodarczą,
 • Firmy w trakcie likwidacji.

Organizator może w dowolnym momencie po powzięciu wiedzy o okolicznościach wskazanych w niniejszym punkcie wykluczyć z udziału w Konkursie Firmę, w odniesieniu do której powyższe okoliczności zachodziły w chwili dokonywania Zgłoszenia lub w dowolnym czasie pomiędzy Zgłoszeniem a rozstrzygnięciem Konkursu. W razie wykluczenia z Konkursu z powodów, o których powyżej, opłaty wniesione w związku ze Zgłoszeniem nie podlegają zwrotowi.

4. Potwierdzeniem przyjęcia Zgłoszenia jest otrzymanie przez Firmę na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu stosownego komunikatu od Organizatora. Organizator zapewnia, że częścią komunikatu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będą dane wskazane w Formularzu przez Firmę, co umożliwi Firmie dodatkową weryfikację ich poprawności.

5. Firma może dokonać więcej niż jednego Zgłoszenia. Każde Zgłoszenie obejmuje wskazanie jednej praktyki, o której mowa w punkcie 2 powyżej.

Art. 3 Kryteria oceny

1. O przyznaniu tytułu w Konkursie decyduje jury – Rada Ekspertów programu TOP CDR – Digitally Responsible Company, w ramach którego organizowany jest niniejszy Konkurs, wraz z przedstawicielem Organizatora w oparciu o wypracowane kryteria. W skład jury wchodzą osoby będące autorytetami naukowymi i przedstawicielami wydziałów technicznych, mechanicznych, elektrotechnicznych, inżynieryjnych, biomedycznych, informatycznych, transportowych, nauk społecznych, dziennikarskich i marketingu renomowanych uczelni, które współpracują z Organizatorem przy organizacji Konkursu, takich jak Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członkiem jury jest także jeden przedstawiciel Organizatora.

2. Zadaniem jury jest nadzór nad całością przebiegu oceny konkursowej oraz ustalenie listy Firm, które otrzymają nagrodę w postaci tytułu „Firmy Odpowiedzialnej Technologicznie” oraz statuetki konkursowej („Nagroda”).

3. Dobre praktyki Firm mogą zostać nagrodzone w następujących kategoriach:

 • Nagroda w kategorii digitalizacja – przyznaje jury,
 • Nagroda w kategorii automatyzacja i sztuczna inteligencja – przyznaje jury,
 • Nagroda w kategorii dane – przyznaje jury,
 • Nagroda w kategorii komunikacja – przyznaje jury,
 • Nagroda publiczności – głosowanie on-line.

4. Proces oceny zgłoszeń konkursowych jest podzielony na 2 etapy:

 • ocenę formalną,
 • ocenę ekspercką.

Ocena formalna dokonywana jest przez Organizatora w ramach prowadzonego przez niego biura Konkursu „Firma Odpowiedzialna Technologicznie”. Ocena ta obejmuje sprawdzenie spełnienia przez uczestnika Konkursu warunków formalnych uczestnictwa, kompletności przesłanego wypełnionego formularza konkursowego oraz jego opłacenia.

Ocena ekspercka dokonywana jest w oparciu o kryteria Konkursu na podstawie wypełnionych przez uczestników Konkursu formularzy konkursowych. 

5. W celu wyłonienia zwycięzców jury konkursowe zapozna się z listą wypełnionych formularzy konkursowych, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. Następnie w skali od 1-5, gdzie 1 – najniższa możliwa ocena, 5 – najwyższa możliwa ocena, każdy członek jury oceni 3 punktowane pytania konkursowe dotyczące opisu dobrej praktyki, przyznając każdemu z zagadnień: wyzwanie, rozwiązanie, efekty, odpowiednią liczbę punktów.  Kryteriami oceny zgłoszeń będą: skala problemu, innowacyjne podejście, efektywność wdrożonego rozwiązania. Punkty przyznane Firmom przez poszczególnych członków jury w ramach poszczególnych zagadnień podlegają sumowaniu. Nagrodę otrzymają Firmy, których zgłoszenia po zsumowaniu zdobędą największą liczbę punktów („Laureaci Konkursu”).

6. Po upływie terminu dokonywania Zgłoszeń opisy dobrych praktyk w kategorii „Nagroda Publiczności” (odpowiedzi na pytania 12, 13, 14 – odpowiednio: wyzwanie, rozwiązanie, efekty wraz z nazwą firmy) zostaną zaprezentowane na stronie TOP CDR z możliwością głosowania na każdy z nich. Jeden adres IP traktowany jest jako jeden głos. Oddanie głosu z danego adresu IP blokuje możliwość ponownego oddania głosu z tego samego adresu.

7. Jury może nie przyznać nagrody w danej kategorii.

8. Jury może przyznać wyróżnienia wśród firm („Firma Wyróżniona”).

9. Dokonując Zgłoszenia, Firma wyraża nieodwołalną zgodę na publikację na stronie TOP CDR danych wskazanych w punkcie 6 powyżej.

Art. 4 Ogłoszenie zwycięzców

1. Organizator zaprosi przedstawicieli Laureatów Konkursu, Firm Wyróżnionych, a także wybranych przez Organizatora pozostałych uczestników Konkursu i innych podmiotów, na uroczystą galę, podczas której ogłoszona zostanie lista Laureatów Konkursu i Firm Wyróżnionych, a także wręczone będą statuetki konkursowe. Organizacja gali, o której mowa w zdaniu poprzedzającym planowana jest na czwarty kwartał 2020 r., a o jej miejscu i terminie Organizator poinformuje zainteresowanych drogą elektroniczną na adres wskazany w Zgłoszeniu. Liczba miejsc na gali jest ograniczona. W przypadku, gdyby liczba osób zaproszonych na galę była większa od liczby miejsc, o uczestnictwie w gali decyduje kolejność potwierdzenia przez Firmy obecności ich przedstawicieli na gali.

Art. 5 Uprawnienia Laureatów Konkursu i Firm Wyróżnionych

Laureaci Konkursu mają prawo do:

 • stosowania i posługiwania się tytułem „Firma Odpowiedzialna Technologicznie 2019”
 • umieszczenia logo TOP CDR – Digitally Responsible Company wraz z informacją „Laureat Konkursu Firma Odpowiedzialna Technologicznie 2019” we wszystkich materiałach promocyjnych, na stronie internetowej oraz posługiwania się logo TOP CDR w kampaniach reklamowych w okresie 12 miesięcy następujących pod dniu ogłoszenia przyznania Nagrody.

Firmy Wyróżnione mają prawo stosowania i posługiwania się tytułem „Firma wyróżniona w konkursie Firma Odpowiedzialna Technologicznie 2019” (bez prawa posługiwania się logo TOP CDR w kampaniach reklamowych)

Art. 6 Opłaty konkursowe

Firma dokonująca Zgłoszenia w Konkursie zobowiązana jest do wniesienia stałej opłaty rejestracyjnej w wysokości 599 zł netto + VAT, niezależnie od branży, wielkości zakładu czy liczby zgłaszanych dobrych praktyk. Opłata powinna być wniesiona najpóźniej w terminie 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, pod rygorem pozostawienia Zgłoszenia bez rozpatrzenia.

Opłata za zgłoszenie obejmuje:

 • Czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń i ich procesowaniem przez Organizatora.
 • Czynności związane z oceną zgłoszeń on-line.
 • Czynności związane z oceną zgłoszeń podczas posiedzeń jury.
 • Organizację Gali Konkursu oraz produkcję statuetek konkursowych.

Opłata za zgłoszenie musi być dokonana w formie przelewu na konto Organizatora. Dane do przelewu: Procontent sp. z o.o. ul. Marszałkowska 140/46, 00-061 Warszawa, nr rachunku: 84 1050 1025 1000 0023 6096 7034, ING. Opłaty podlegają zwrotowi jedynie w sytuacji wskazanej w art. 7 punkt 1 poniżej.

Art. 7 Postanowienia Końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania Konkursu w każdym czasie. W przypadku odwołania Konkursu wszystkie wniesione opłaty konkursowe zostaną zwrócone w terminie 14 dni na numer rachunku bankowego, z którego wpłynęły na rachunek Organizatora.

2. Organizator w porozumieniu z jury konkursowym ma prawo cofnąć Nagrodę lub przyznane Wyróżnienie w przypadku, gdy okaże się, że nagrodzona firma rażąco naruszyła zasady Cyfrowej Odpowiedzialności Biznesu zamieszczone na stronie programu TOP CDR – Digitally Responsible Company www.topcdr.pl. (w brzmieniu obowiązującym w chwili dokonywania Zgłoszenia przez tę Firmę). W takim przypadku Firma traci prawa wskazane w art. 5 powyżej w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Organizatora informacji o cofnięciu Nagrody lub wyróżnienia przyznanego Firmie (nie później jednak niż z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia o przyznaniu Nagrody lub Wyróżnienia). Wszelkie koszty wynikające z cofnięcia przez Organizatora Firmie praw wskazanych w art. 5 powyżej obciążają wyłącznie tę Firmę, a Organizator nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

3. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.