Compensa TU SA Vienna Insurance Group

I

Wyzwanie: W skutek obserwacji złożoności otoczenia IT dla biznesu oraz wagi wpływu i możliwości wielorakich kontekstów zewnętrznego świata cyfrowego, na podstawie oceny ryzyka z tego wynikających przyjęto założenia standaryzacji i specjalizacji komórek świadczących grupowe usługi IT. Wpływ na zmiany miało także zmieniające się otoczenie regulacyjne, w tym również specyficznie dla IT w Zakładach Ubezpieczeń. Celem było poniesienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych klientów partnerów oraz własnych przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie:

 • Wdrożenie Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą ISO27001 w Data Center VIG Polska, świadczącym bezpieczne usługi IT dla Compensy.
 • Wdrożenie rozwiązania DLP – zgodne regulacjami i globalnymi trendami podnoszenia bezpieczeństwa informacji klienta, partnera i własnej Zakładów Ubezpieczeń.
 • Wdrożenie IDM – systemu zarządzania tożsamością, wspierającego oraz umożliwiającego standaryzację oraz automatyzację procesów zarządzania nadawaniem, zmianą, odbieraniem uprawnień oraz zarządzania problem użytkownika w aplikacjach i systemach IT Compensy,
 • Program Awareness – seria infografik ostrzegających o najpoważniejszych zagrożeniach sieci Internet dla społeczeństwa informacyjnego oraz opisujących zasady bezpiecznego przetwarzania informacji.

Efekty:

 • Certyfikat zgodności z normą ISO27001, wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą potwierdza zgodność z normą funkcjonującego w Data Center VIG Polska, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. System ten chroni podstawowe atrybuty bezpieczeństwa informacji: poufność, integralność i dostępność, poprzez standaryzację działań w poszczególnych obszarach normy, zarządzanie nimi oraz notyfikację zdarzeń w celu nadania atrybutów rozliczalności i niezaprzeczalności.
 • Rozwiązanie DLP umożliwia kontrolę kanałów komunikacji wewnątrz organizacji oraz na styku jej sieci z publiczną siecią Internet, przy założeniu poszukiwania w strumieniach danych pewnych wyspecyfikowanych, a istotnych dla zakładów ubezpieczeń i Compensy, wzorców. W ten sposób prowadzona jest na bieżąco skuteczna kontrola detekcyjna.
 • Po wdrożeniu IDM, wystandaryzowano procesy dla najistotniejszych systemów IT, wzrosła świadomość odpowiedzialności za kroki w procesach zarządzania uprawnieniami oraz za poziom nadawanych uprawnień. Nowe aplikacje i systemy do sukcesywnie włączane do puli, ich uprawnienia zarządzane są poprzez IDM.
 • Prowadzona kampania informacyjna Awareness, podniosła świadomość pracowników w zakresie bezpiecznej interakcji z cyfrowym światem. Treści i zagadnienia podnoszone w kampanii są często dyskutowane z pracownikami. Zespół IT Security prowadzi również szkolenia w punktach gromadzenia informacji dot. zasad ich bezpiecznego transferu.

II

Wyzwanie: Jedną z promowanych w Compensie kompetencji jest bardzo ważna dla organizacji PROAKTYWNOŚĆ. Dlatego bardzo ważnym wyzwaniem dla firmy jest rozwój tej kompetencji poprzez podejmowanie różnego rodzaju działań. Rozwijając proaktywność stawiamy na działanie zgodnie z wartościami firmy, nawet w trudnych sytuacjach, oraz przyczynianie się do realizacji celów strategicznych (w tym – digitalizacja). Promujemy wśród pracowników aktywne poszukiwanie usprawnień oraz wdrażanie w życie niestandardowych pomysłów. Cenimy Pracowników odpowiedzialnych za własny rozwój, wykorzystujących różnorodne sposoby do zdobycia wiedzy potrzebnej do realizacji powierzonych zadań.

Rozwiązanie: Jednym z działań wspierających rozwój kompetencji proaktywność jest wdrożenie w Compensie programu Idea Box, którego celem jest stymulowanie przedsiębiorczości pracowników. Każdy pracownik Compensy może zgłosić swój pomysł na innowację – zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną, produktową, procesową etc. W trakcie programu pracownicy zdobywają wszystkie niezbędne kompetencje i otrzymują wsparcie organizacji, które umożliwia dopracowanie i przetestowanie pomysłu przed decyzją o jego finalnym wdrożeniu, dzięki czemu np. osoby pracujące normalnie w departamentach biznesowych mogą sprawdzić się w projektowaniu aplikacji, albo osoby z pracujące w departamentach wspierających uczą się, jak zbudować produkt ubezpieczeniowy. Wybrana grupa pomysłów zostaje zakwalifikowana do programu, w trakcie którego uczestnicy odbywają serię warsztatów i szkoleń w celu doszczegółowienia i przetestowania innowacji. Program IdeaBox składa się z trzech etapów: dopracowania (BlueBox), przetestowania (YellowBox) i wdrożenia produkcyjnego (GreenBox). Każdy uczestnik programu bierze udział w szkoleniach biznesowych z metodyki Lean Startup, gdzie uczy się pracować na kanwach biznesowych, prowadzić rozpoznanie potrzeb odbiorcy i budować model biznesowy. Na zamknięcie pierwszego etapu uczestniczy uczą się też budować proste filmy animowane z wykorzystaniem narzędzi online. Na drugim etapie dochodzą do tego szkolenia narzędziowe wymagane do przeprowadzenia testów rynkowych rozwiązania oraz szkolenie z wystąpień publicznych i pitchingu. Szkolenia z narzędzi są dostosowywane do potrzeb danej innowacji mają formę mentoringu.

Przykładowe tematy takich mentoringów:

 • Budowanie prostych stron internetowych (landing pages) z wykorzystaniem np. landingi.pl – Analityka internetowa z wykorzystaniem Google Analytics
 • Podstawy grafiki komputerowej z wykorzystaniem narzędzi jak np. Canva
 • Budowanie prototypów aplikacji w np. InVisio.

Efekty: Do tej pory Compensa zorganizowała dwie edycje programu Idea Box. Zwycięzcy pierwszej edycji mają możliwość wdrożenia swoich pomysłów (w trakcie) na nietypowe ubezpieczenia. Innowacyjne pomysły z drugiej edycji również będą stopniowo wdrażane. program jest bardzo pozytywnie odbierany wśród pracowników, którzy chętnie zgłaszaną swoje innowacyjne pomysły i wyrażają gotowość do pracy przy ich wdrażaniu. Również Compensa zyskuje na prowadzeniu programu – poza ciekawymi pomysłami na innowacje, w organizacji widoczny jest wzrost zaangażowania i motywacji pracowników, a także identyfikacji z firmą.

III

Wyzwanie: Stworzenie platformy komunikacji dla pracowników, dzięki której pracownik sam wybiera, co jest dla niego interesujące. Stworzenie platformy dialogu, w której pracownik w sposób szybki może nawiązać interakcję z innymi pracownikami, menadżerami i zarządem spółki.

Rozwiązanie: W 2018 roku wprowadziliśmy w Compensie platformę komunikacji Kiwi. Jest to elektroniczne narzędzie budujące społeczność pracowników Compensy. Każdy  z pracowników ma w Kiwi możliwość publikacji dowolnych treści: zarówno o tematyce biznesowej, jak również związanych z pasjami czy o innej tematyce. W ramach Kiwi pracownicy mogą tworzyć grupy dyskusyjne: prywatne oraz publiczne. Każda treść w ramach grupy, pokazuje się automatycznie na „wallu” zapisanej w niej osoby. Dzięki temu pracownik ma kontakt z treściami, które go interesują. Każdy wpis na Kiwi można skomentować bądź polubić. Kiwi jest narzędziem rozwijania inicjatyw, które są prowadzone w firmie (więcej w opisie w zgłoszeniu do kategorii Digitalizacja). Łączy ze sobą pracowników z Centrali z pracownikami z oddziałów regionalnych w całej Polsce. Codziennie na Kiwi loguje się kilkaset osób.

Efekty: Dziennie z platformy korzysta nawet około 900 pracowników.

IV

Wyzwanie: W Compensie mamy świadomość, jak ważne jest podtrzymywanie tradycyjnych form relacji społecznych. Dodatkowo bardzo ważną wartością w firmie jest społeczne zaangażowanie. Compensa stara się łączyć te wartości organizując szereg inicjatyw dla pracowników. Inicjatywy te wzmacniają integrację, promują wspólne działanie, a także zaangażowanie w projekty na rzecz lokalnych społeczności czy poprawy warunków klimatycznych.

Rozwiązanie:

Działania wzmacniające integrację i budujące społeczne relacje:

 • Szkolenia z pierwszej pomocy – od roku 2017 przeprowadzamy szkolenia budując świadomość, jak ważna jest pomoc w nagłych wypadkach. W tym czasie zorganizowano 25 szkoleń, w których wzięło udział ok 600 osób
 • Dzień Aktywności Społecznej W ramach inicjatywy pracownicy mogą poświęcić jeden dzień pracy na działania charytatywne. W roku 2019 około 40 pracowników Compensy wyremontowało świetlicę w Centrum Onkologii (od zaprojektowania wnętrza, poprzez zakupy, na samym remoncie kończąc). Remont był przeprowadzony we współpracy z Fundacją Sarcoma
 • Akcja Bombka czyli Święta Malowane Pomocą – Od 2016 Compensa organizuje Akcję Bombka, w ramach której chętne osoby przeznaczają kwotę na wybrane działanie charytatywne, następnie wspólnie przygotowują dekoracje świąteczne, które mogą zabrać do domu. Zebraną kwotę Compensa podwaja i przeznacza na wybrany cel charytatywny.
 • Klimatyczni – wewnętrzna inicjatywa mająca na celu promowanie postaw ekologicznych wśród pracowników
 • Summer Party – coroczna impreza integracyjna w której bierze udział między 500 a 600 osób
 • “Oddaj krew kto może” – akcja krwiodawstwa. Chętni pracownicy mogą oddać krew w specjalnym krwiobusie, który jest podstawiany pod firmę. Akcja jest organizowana 2 razy  w roku
 • Grupa biegowa “Compensa Aktywni” – inicjatywa Compensy zachęcająca pracowników do wspólnej aktywności fizycznej. Obecnie grupa biegowa liczy ok 30 osób i bierze udział w około 10 biegach rocznie.
 • Grupa rowerowa “Compensa Rowerowa” – kolejna inicjatywa Compensy zachęcająca pracowników do wspólnej aktywności fizycznej. Obecnie grupa liczy 110 osób. W ramach inicjatywy Compensa podejmuje działania angażujące pracowników w korzystanie z rowerów (konkursy z nagrodami, wyzwania)

Efekty: Powyższe inicjatywy są bardzo dobrze przyjmowane przez pracowników (wewnętrzne ankiety). Z roku na rok coraz więcej osób bierze udział w poszczególnych inicjatywach.