Znamy zwycięzców Konkursu TOP CDR – Firma Odpowiedzialna Technologicznie

23 kwietnia br. ogłoszono wyniki konkursu TOP CDR Firma Odpowiedzialna Technologicznie. Jury w skład, którego weszli przedstawiciele polskich uczelni wyższych, wyróżniło firmy za: najlepsze praktyki w zakresie cyfrowej odpowiedzialności biznesu, komunikację wdrożenia nowych technologii oraz bezpieczeństwo danych. Konkurs został objęty patronatem m.in. Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Ideą przewodnią konkursu TOP CDR – Digitally Responsible Company jest Cyfrowa Odpowiedzialność Biznesu, która zakłada przeciwdziałanie zagrożeniom płynącym z szybko postępującej cyfryzacji i automatyzacji procesów oraz edukację pracowników na temat sposobów radzenia sobie z wyzwaniami cyfrowego świata. W konkursie mogły wziąć udział firmy, które wdrażają i promują dobre praktyki w obszarze cyfrowej odpowiedzialności biznesu.

Decyzją jury nagrody przyznane zostały w 3 kategoriach: digitalizacja, dane i komunikacja. W ramach konkursu przyznana została również „Nagroda Publiczności”. Zwycięzcę w tej kategorii wybrali internauci w drodze głosowania on-line.

– Pierwsza edycja konkursu Firma Odpowiedzialna Technologicznie pokazuje, że warto edukować na temat Cyfrowej Odpowiedzialności Biznesu. Istotne jest to, aby firmy wprowadzając nowe technologie oceniały ich potencjalne skutki w zakresie wykluczenia cyfrowego. My, jako projektanci systemu powinniśmy myśleć o wdrażaniu takich rozwiązań w firmach, które będą przyjazne użytkownikowi i będą wspierały proces cyfrowej edukacji na wszystkich szczeblach – mówi prof. dr hab. inż. Edward Lisowski.

– Globalna pandemia pokazuje jak bardzo istotna staje się automatyzacja procesów oraz praca zdalna w wykorzystaniem nowych mediów. Zdaniem wielu futurologów w związku z pandemią rozwój technologiczny jeszcze przyśpieszy. Istotne jest, więc, aby firmy nie tylko były na to gotowe, ale również potrafiły odpowiedzialnie dostosowywać kompetencje pracowników do zmieniającego się otoczenia technologicznego. Rewolucja cyfrowa dyktuje tempo przemian zachodzących na rynku pracy. Pracodawcy starają się za nimi nadążać, wdrażając w firmie dobre praktyki dotyczące wykorzystania szans płynących z postępującej cyfryzacji oraz ograniczać negatywne konsekwencje zastępowania pracy ludzkiej przez roboty. Kwestie takie jak: work life balance, walka z wykluczeniem cyfrowym i zdobywanie nowych umiejętności związanych z nowoczesnymi technologiami będą miały dla pracowników coraz większe znaczenie – komentuje Iwona Kubicz, z biura prasowego konkursu Firma Odpowiedzialna Technologicznie, prezes agencji Procontent.

Kategoria „Dane”:

 

Miejsce Firma Nagrodzony projekt
1 Europejski Fundusz Leasingowy Zwiększanie bezpieczeństwa danych klientów Grupy EFL oraz podniesienie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji
2 Compensa TU SA Vienna Insurance Group Wdrożenie programu Idea Box, którego celem jest stymulowanie przedsiębiorczości pracowników
2 WIPERAPP Modułowy system WIPERAPP służący do nieodwracalnego, certyfikowanego  usuwania danych z nośników pamięci bez konieczności ich fizycznego niszczenia
3 Compensa TU SA Vienna Insurance Group Wdrożenie Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą ISO27001 oraz Program Awareness – ostrzegający o najpoważniejszych zagrożeniach sieci Internet dla społeczeństwa informacyjnego oraz opisujących zasady bezpiecznego przetwarzania informacji
4 Compensa TU SA Vienna Insurance Group Platforma  komunikacji Kiwi –  elektroniczne narzędzie budujące społeczność pracowników Compensy. 
5 SerwNet Sp. z o.o. Rozwiązania IT dla przedsiębiorców i księgowych, którzy zobowiązani są rozliczać VAT według nowych rozporzadzeń Ministerstwa Finansów

Kategoria „Digitalizacja”:

Miejsce Firma Nagrodzony projekt
1 Bank Millennium „Bankowość bez barier”
2 Compensa TU SA Vienna Insurance Group Działania wzmacniające integrację i budujące relacje społeczne oraz Program Awareness i Szkolenia elearningowe Skill Soft

 

Kategoria „Komunikacja”:

Miejsce Firma Nagrodzony projekt
1 Aptiv Services Poland S.A. Program Aptiv Wellbeing
2 Currency One SA Zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa obsługi transakcji w serwisach Walutomat.pl i InternetowyKantor.pl
3 Fundacja „MOJE PODL@SIE. NOWOCZESNE, KREATYWNE, TWÓRCZE” Szkolenia pracowników, wykorzystanie narzędzi ICT i zabezpieczenie danych Fundacji

 

Nagroda publiczności:

Miejsce Firma Nagrodzony projekt
1 Bank Millennium Bankowość bez barier
2 Europejski Fundusz Leasingowy Zwiększanie bezpieczeństwa danych klientów Grupy EFL oraz podniesienie świadomości pracowników w zakresie

bezpieczeństwa informacji

3 Currency One SA Zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa obsługi transakcji w serwisach Walutomat.pl i InternetowyKantor.pl

 

Członkowie jury podkreślają, że zgłaszane projekty są bardzo ciekawe i różnorodne, jednak nadal powinniśmy pracować nad edukacją w zakresie dobrych praktyk z zakresu Cyfrowej Odpowiedzialności Biznesu oraz odróżniać ją od prowadzonych od wielu lat działań CSR.

– W czasach pandemii firmy małe i duże podjęły już, a także nadal zapewne będą podejmować, wiele ważnych inicjatyw wspierających służby medyczne, działania ochronne pracowników, a także szereg działań wspierających pracowników i interesariuszy zewnętrznych. Dlatego druga edycja konkursu jest tak ważna, by móc nie tylko o tych działaniach informować innych, ale aby edukować jak dziś mądrze i jednocześnie w zrównoważony sposób działać społecznie. Wiele firm musiało zmienić sposób pracy, przeszkolić pracowników w kompetencjach cyfrowych w szybki sposób, odpowiedzialnie zadbać i bezpieczeństwo pracy zdalnej, przenieść szereg aktywności do działań w internecie, ale nade wszystko dbać o równowagę pomiędzy pracą w trybie home office, komfortem pracy ludzi, a także zrównoważony rozwójmówi prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz.

Corporate Digital Responsibility polega na uznaniu, że organizacje działające na rzecz rozwoju technologii oraz te, które wykorzystują technologię do świadczenia usług, mają obowiązek robić to w sposób, który zasadniczo prowadzi do pozytywnej przyszłości. Rozwój cyfrowy jest nieunikniony, a CDR stara się znaleźć równowagę i poprowadzić go w takim w kierunku, w którym technologia pozytywnie wpływa na otoczenie.

Przed rozpoczęciem konkursu zbadano, jak Polacy rozumieją określenie „firma odpowiedzialna cyfrowo”. Dla 40% ankietowanych jest to firma, która prowadzi szkolenia w zakresie podwyższania kompetencji cyfrowych. Natomiast 38% Polaków uważa, że umożliwia ona pracownikom pozyskanie potrzebnych kompetencji, by nie stracili pracy w wyniku automatyzacji. Zdaniem wielu ekspertów Cyfrową Odpowiedzialność Biznesu powinniśmy jednak rozumieć znacznie szerzej, jako walkę z cyfrowym wykluczeniem, ale już nie tylko, jako dostęp do technologii internetowych czy proste korzystanie z programów i aplikacji, ale również zdobywanie nowych kompetencji w zakresie programowania, analizy danych czy user experience. Dotyczy to nie tylko edukacji pracowników, których postęp technologiczny zmusi do zmiany pracy, ale także o edukacji tych, którzy obecnie wykorzystują w swojej pracy najnowsze technologie – systemy sterowania i komputerowe i powinni móc nadążyć za ich rozwojem.

 

Zwycięzców wybrało jury w składzie:

prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych, Wydział Transportu, Politechnika Śląska, dr inż. Szczepan Moskwa, Prodziekan ds. Studenckich i Ogólnych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, dr hab. Małgorzata Suchacka, Prodziekan ds. Kształcenia, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, prof. dr hab. Edward Lisowski, Dyrektor Instytutu, Wydział Mechaniczny, Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Krakowska, dr hab. Monika Marta Przybysz, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kierownik Katedry Public Relations i Komunikacji Marketingowej, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr hab. inż. Cezary Rzymkowski, prof. Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska.

 

Patroni Konkursu

 

Konkurs Firma Odpowiedzialna Technologicznie

Rada Ekspertów programu TOP CDR, złożona z przedstawicieli środowiska naukowego, którzy specjalizują się w dziedzinie nowoczesnych technologii i społecznej odpowiedzialności biznesu oceni dobre praktyki zaprezentowane przez firmy w formularzu konkursowym w dziedzinach takich jak: digitalizacja, automatyzacja i sztuczna inteligencja, dane oraz komunikacja. Konkurs objęty został m.in. patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.