Celem CDR jest stworzenie tak zwanej wspólnej wartości gospodarki cyfrowej dla społeczeństwa i przedsiębiorstw. Polega na wykorzystaniu szans i ograniczeniu negatywnych skutków. Dzięki zrównoważonej, cyfrowej polityce korporacyjnej firmy mogą zyskać zaufanie swoich interesariuszy. Firmy, które wcześnie rozpoznają wymagania interesariuszy i odpowiednio reagują, mają możliwość osiągnięcia strategicznych przewag konkurencyjnych oraz wyjątkowej pozycji rynkowej. Zadaniem CDR jest systematyczne analizowanie interesów społecznych, kulturalnych, ekologicznych i ekonomicznych jako wiodących wskaźników i czynników, sprzyjających możliwościom biznesowym i zagrożeniom w całym cyfrowym łańcuchu wartości. Koncepcją, która z jednej strony zakłada przeciwdziałanie zagrożeniom płynącym z postępującej cyfryzacji, z drugiej wykorzystuje jej szanse, jest cyfrowa odpowiedzialność biznesu – Corporate Digital Responsibility (CDR)

Rada Ekspertów

prof. dr hab. Edward Lisowski

Dyrektor Instytutu, Wydział Mechaniczny, Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz

Prorektor ds. Ogólnych, Wydział Transportu, Politechnika Śląska

dr inż. Szczepan Moskwa

Prodziekan ds. Studenckich i Ogólnych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr hab. Monika Marta Przybysz

prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierownik Katedry Public Relations i Komunikacji Marketingowej, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Cezary Rzymkowski

prof. Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska

dr hab. Małgorzata Suchacka

Prodziekan ds. Kształcenia, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nasi patroni

Korporacyjne ramy odpowiedzialności cyfrowej

Corporate Digital Responsibility polega na uznaniu, że organizacje działające na rzecz rozwoju technologii oraz te, które wykorzystują technologię do świadczenia usług, mają obowiązek robić to w sposób, który zasadniczo prowadzi do pozytywnej przyszłości. Rozwój cyfrowy jest nieunikniony. CDR stara się znaleźć równowagę i poprowadzić postęp cyfrowy w kierunku, w którym technologia pozytywnie wpływa na otoczenie.

Korzyści biznesowe CDR

  1. Rozwój kompetencji cyfrowych pracowników.
  2. Zwiększenie marki pracodawcy, konkurencyjności pracodawcy na rynku pracy i zaangażowania pracowników.
  3. Wpływ na określenie standardów branżowych, dotyczących cyfrowej odpowiedzialności biznesu.

Program

1. Opracowanie dokumentu dobrych praktyk w oparciu o badania pracowników i pracodawców

Opracowanie badań i raportów, dotyczących obaw Polaków przed automatyzacją i szerokim wdrożeniem sztucznej inteligencji, wypracowanie obszarów, w których obecnie CDR powinno być wdrażane w Polsce, jak również prowadzenie dialogu z pracodawcami w celu wpisania zasad CDR w polityki korporacyjne.Celem programu jest działanie na rzecz wypracowania dokumentu Dobrych Praktyk CDR (Cyfrowej Odpowiedzialności Biznesu) z pomocą ekspertów z wielu środowisk odpowiedzialnych za rozwój technologii w Polsce.

2. Nagradzanie dobrych praktyk w zakresie CDR i promocja dobrych wzorców CDR

Promocja dobrych praktyk w firmach i instytucjach związana z wdrażaniem Cyfrowej Odpowiedzialności Biznesu i przyznanie nagrody dla firm i instytucji pozytywnie wyróżniających się na tym polu.

3. Komunikacja szans i zagrożeń związanych z rozwojem technologicznym, które powinny być objęte regulacjami CDR

Promocja idei CDR skierowanej do instytucji i firm w celu budowania świadomości zagrożeń, płynących z rozwoju technologii dla przyszłego rynku pracy.

Według dra hab. Cezarego Rzymkowskiego, prof. PW, by działania związane z cyfrową odpowiedzialnością biznesu nie ograniczały się jedynie do kwestii budowania wizerunku firmy, należy podjąć kroki prawne, zmierzające do opracowania założeń do inicjatywy ustawodawczej. 

Wydaje się celowym, opracowanie w ramach projektu również założeń do inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu powołanie instytucji, (pewnego rodzaju „regulatora”), umocowanej w strukturach władzy wykonawczej, wyposażonej w możliwości przeprowadzania kontroli i nakładania sankcji karnych, w przypadkach poważnych naruszeń zasad CDR – wyjaśnia członek Rady Ekspertów, dr hab. Cezary Rzymkowski.

Rada Ekspertów

Do Rady Ekspertów programu zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji rządowych, firm technologicznych, NGO’S i uczelni, specjalizujących się w rozwoju nowoczesnych technologii.

Działania w ramach programu:

  • Raport opinii „CDR w Polsce”.
  • Platforma internetowa, skupiająca debatę nad CDR w Polsce, doniesienia z zagranicy, wydarzenia z zakresu CDR, a także aktualności, dotyczące zagadnienia CDR.
  • Debata ekspertów i ogłoszenie dokumentu Dobrych Praktyk.
  • Konkurs „Firma Odpowiedzialna Technologicznie”, w którym nagrodzone zostaną firmy, przestrzegające dobrych praktyk cyfrowych i dbające o bezpieczeństwo w sieci swoich pracowników – dbają o dane gromadzone w sieci, a także prowadzą działania edukacyjne, zwiększające świadomość na temat CDR.
  • Poradnik dobrych praktyk CDR, przewodnik po dobrych praktykach CDR.

Kontakt

Więcej informacji udzielają:

Iwona Kubicz
Prezes Zarządu

Procontent Communication
Global Reach Public Relation Network
ul. Marszałkowska 140/46
00-061 Warszawa

tel. + 48 501 162 317
e-mail: iwonakubicz@procontent.pl
website: www.procontent.pl