Rada Ekspertów

prof. dr hab. Edward Lisowski

Dyrektor Instytutu, Wydział Mechaniczny, Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz

Prorektor ds. Ogólnych, Wydział Transportu, Politechnika Śląska

dr inż. Szczepan Moskwa

Prodziekan ds. Studenckich i Ogólnych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr hab. Monika Marta Przybysz

prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierownik Katedry Public Relations i Komunikacji Marketingowej, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Cezary Rzymkowski

prof. Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska

dr hab. Małgorzata Suchacka

Prodziekan ds. Kształcenia, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

KOMENTARZE PRZEDSTAWICIELI FIRM I INSTYTUCJI

Z pewnością wdrożenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w firmie istotnie zmienia relacje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Po pierwsze: często występuje obawa, że tego typu narzędzia zagrożą miejscom pracy. Rolą odpowiedzialnego menedżera jest pokazanie pracownikom, że tak naprawdę dostają do ręki narzędzie, które ułatwi realizację ich codziennych zadań, a pracodawcy umożliwi dalszą ekspansję i uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Obydwie strony zyskują.

„Jako innowacyjna firma energetyczna – odpowiedzialność cyfrową – rozumiemy przede wszystkim w kategoriach zobowiązania wobec naszych Pracowników oraz Klientów. Chcemy, aby mogli komfortowo poruszać się po coraz bardziej złożonym ekosystemie cyfrowych rozwiązań, który tworzymy jako organizacja funkcjonująca na rynku przechodzącym cyfrową transformację.

Dziś wyzwaniem jest nie tylko zapewnienie dostępu do sieci, lecz umiejętność mądrego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Dlatego drugim ważnym elementem naszych działań jest edukacja cyfrowa. Na tym polu od lat bardzo aktywnie działa Fundacja Orange. Uczy dzieci i młodzież mądrze i twórczo korzystać z nowych mediów, pomaga najmłodszym bezpiecznie odkrywać internet. Prowadzi w szkołach autorskie, ogólnopolskie programy edukacyjne – MegaMisja i #SuperKoderzy.

Korporacyjna odpowiedzialność cyfrowa w mojej opinii jest umiejętnym wykorzystaniem potencjału nowych technologii przy jednoczesnym rozumieniu jej negatywnych aspektów i przeciwdziałaniu im. Odpowiednie wdrażanie nowych technologii pozwala uwolnić potencjał pracowników. Wymaga to dopasowanej komunikacji, niwelowania naturalnego strachu przed zmianą (a niekiedy obawy przed utratą pracy po wdrożeniu nowych technologii), zapewnienia możliwości rozwoju pracownikowi, szkoleń, podnoszenia kompetencji, czy nawet zmiany kwalifikacji. CDR to także poczucie odpowiedzialności za dobry produkt cyfrowy (aplikacje wystawiane klientom, strony WWW, zwłaszcza produktowe itd.), co wpływa na reputację firmy i jakość relacji z klientami.

Rozwój technologii jest nieunikniony, ale jest on możliwy tylko dzięki dobrze wykwalifikowanym pracownikom. Zaczynaliśmy od 7-osobowego zespołu, po 15. latach zatrudniamy ponad 150 pracowników w Warszawie i Biskupcu. Dzięki ich pasji i zaangażowaniu zbudowaliśmy silną markę na rynku IT – to tu zaczyna się społeczna odpowiedzialność. To im zawdzięczamy pozycję na rynku i partnerskie relacje z naszymi Klientami.

Pracownicy powinni mieć zapewniony dostęp do sprzętu niezbędnego do wykonywania swoich obowiązków. Jeżeli chodzi o dane – istotne jest nie tylko ustalenie należytych mechanizmów obiegu informacji korporacyjnych wewnątrz i na zewnątrz firmy, ale również przeszkolenie personelu w zakresie cyberbezpieczeństwa danych. Szkolenia takie powinny obejmować podstawową wiedzę na temat najpowszechniejszych cyberataków, takich jak phishing i ransomware, oraz umiejętności rozpoznawania ich.

Nie myślimy tylko o zyskach i tak dobieramy projekty, aby przynosiły korzyść społeczeństwu. Podczas ich realizacji maksymalnie koncentrujemy się na jakości dostarczanych przez nas systemów informatycznych, a zasoby klientów wykorzystujemy tak, aby ułatwiały i przyspieszały podejmowanie decyzji, poprawiały jakość życia i pracy.

Odpowiedzialność cyfrowa to dość szerokie pojęcie, jednak myślę, że będzie się pojawiało coraz częściej w debatach publicznych. Nie unikniemy podążania za technologią, powinniśmy uczyć się zwinnie ją wykorzystywać w zarządzaniu nie tylko przedsiębiorstwami prywatnymi, ale także placówkami samorządowymi, rządowymi, we wszystkich sektorach rynku. Jako producent systemu Proget, służącego do ochrony urządzeń mobilnych, śledzimy najnowsze trendy i rozwój technologii mobilnych, sprawdzamy możliwość ich wykorzystania przez naszych klientów.

Cyfrowa rewolucja to wyjątkowo szerokie zagadnienie obejmujące mnóstwo tematów. Jednak tym, co je wszystkie spaja są dane. To właśnie ich analiza i przetwarzanie pozwalają na wyniesienie gospodarki na nowy poziom. Tym, z czym jednak boryka się większość pracodawców chcących być częścią Gospodarki 4.0, jest problem zbierania danych. Przez każdą firmę przepływa ogromny strumień informacji, jednak by zamienić je w dane możliwe do przetwarzania i wykorzystania, konieczna jest technologia ich digitalizacji, optymalizacji i kategoryzacji. Tu kluczową rolę odgrywają inteligentne urządzenia brzegowe.

Sądzę, że mówienie o tym, że roboty zastąpią ludzi jest zbyt daleko idącym uproszeniem. Być może ze względu na optymalizację różnych procesów zmniejszy się liczba stanowisk związanych z administracją. Z drugiej strony powstaną nowe miejsca pracy związane z robotyzacją, sterowaniem różnymi systemami.

Korporacyjna odpowiedzialność cyfrowa to świadomość, że sukces firmy opiera się na ludziach, którzy potrafią korzystać z nowych rozwiązań technologicznych i dzięki nim lepiej ze sobą współpracować. Moja firma to Kancelaria prawna. Dla nas kluczowy jest dostęp do aktualnej wiedzy prawniczej, przepływ wiedzy oraz umiejętność kontrolowania i zarządzania czasem poświęcanym pracy nad projektami.

Co do wdrażania nowoczesnych technologii to przede wszystkim zaznaczyć warto, że każda technologia ma służyć osiągnięciu czegoś, mniejszym nakładem siły fizycznej, intelektualnej czy emocjonalnej jej użytkownika. Cyfrowa odpowiedzialność oznacza dla mnie tworzenie i promowanie technologii, która ma pomóc jej odbiorcy.

Nasi patroni

Korporacyjne ramy odpowiedzialności cyfrowej

Corporate Digital Responsibility polega na uznaniu, że organizacje działające na rzecz rozwoju technologii oraz te, które wykorzystują technologię do świadczenia usług, mają obowiązek robić to w sposób, który zasadniczo prowadzi do pozytywnej przyszłości. Rozwój cyfrowy jest nieunikniony. CDR stara się znaleźć równowagę i poprowadzić postęp cyfrowy w kierunku, w którym technologia pozytywnie wpływa na otoczenie.

Korzyści biznesowe CDR

  1. Rozwój kompetencji cyfrowych pracowników.
  2. Zwiększenie marki pracodawcy, konkurencyjności pracodawcy na rynku pracy i zaangażowania pracowników.
  3. Wpływ na określenie standardów branżowych, dotyczących cyfrowej odpowiedzialności biznesu.

Program

1. Opracowanie dokumentu dobrych praktyk w oparciu o badania pracowników i pracodawców

Opracowanie badań i raportów, dotyczących obaw Polaków przed automatyzacją i szerokim wdrożeniem sztucznej inteligencji, wypracowanie obszarów, w których obecnie CDR powinno być wdrażane w Polsce, jak również prowadzenie dialogu z pracodawcami w celu wpisania zasad CDR w polityki korporacyjne.Celem programu jest działanie na rzecz wypracowania dokumentu Dobrych Praktyk CDR (Cyfrowej Odpowiedzialności Biznesu) z pomocą ekspertów z wielu środowisk odpowiedzialnych za rozwój technologii w Polsce.

2. Nagradzanie dobrych praktyk w zakresie CDR i promocja dobrych wzorców CDR

Promocja dobrych praktyk w firmach i instytucjach związana z wdrażaniem Cyfrowej Odpowiedzialności Biznesu i przyznanie nagrody dla firm i instytucji pozytywnie wyróżniających się na tym polu.

3. Komunikacja szans i zagrożeń związanych z rozwojem technologicznym, które powinny być objęte regulacjami CDR

Promocja idei CDR skierowanej do instytucji i firm w celu budowania świadomości zagrożeń, płynących z rozwoju technologii dla przyszłego rynku pracy.

Według dra hab. Cezarego Rzymkowskiego, prof. PW, by działania związane z cyfrową odpowiedzialnością biznesu nie ograniczały się jedynie do kwestii budowania wizerunku firmy, należy podjąć kroki prawne, zmierzające do opracowania założeń do inicjatywy ustawodawczej. 

Wydaje się celowym, opracowanie w ramach projektu również założeń do inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu powołanie instytucji, (pewnego rodzaju „regulatora”), umocowanej w strukturach władzy wykonawczej, wyposażonej w możliwości przeprowadzania kontroli i nakładania sankcji karnych, w przypadkach poważnych naruszeń zasad CDR – wyjaśnia członek Rady Ekspertów, dr hab. Cezary Rzymkowski.

Rada Ekspertów

Do Rady Ekspertów programu zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji rządowych, firm technologicznych, NGO’S i uczelni, specjalizujących się w rozwoju nowoczesnych technologii.

Działania w ramach programu:

  • Raport opinii „CDR w Polsce”.
  • Platforma internetowa, skupiająca debatę nad CDR w Polsce, doniesienia z zagranicy, wydarzenia z zakresu CDR, a także aktualności, dotyczące zagadnienia CDR.
  • Debata ekspertów i ogłoszenie dokumentu Dobrych Praktyk.
  • Konkurs „Firma Odpowiedzialna Technologicznie”, w którym nagrodzone zostaną firmy, przestrzegające dobrych praktyk cyfrowych i dbające o bezpieczeństwo w sieci swoich pracowników – dbają o dane gromadzone w sieci, a także prowadzą działania edukacyjne, zwiększające świadomość na temat CDR.
  • Poradnik dobrych praktyk CDR, przewodnik po dobrych praktykach CDR.

Kontakt

Więcej informacji udzielają:

Iwona Kubicz
Prezes Zarządu

Procontent Communication
Global Reach Public Relation Network
ul. Marszałkowska 140/46
00-061 Warszawa

tel. + 48 501 162 317
e-mail: iwonakubicz@procontent.pl
website: www.procontent.pl